હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી ભજન – Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati

Introduction:

હનુમાન ચાલીસા એ એક ભક્તિમય હનુમાન દેવના ગીતમાળા છે, જેનો આદાર સંત તુલસીદાસ કરી છે. એ ગીત સાથે કેવી રીતે રાખવામાં આવી રહ્યાં છે તેના ગુજરાતી ભજનમાં લેખાંતર હાથમાં લીધા છે.

હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી ભજન: (સિંપલ ટેક્સ્ટ ફોર્માટમાં)

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધારી, બરનઉં રઘુબર વિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારી.

બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે, સુમિરૌં પવન કુમાર, બલ બુધિ વિદ્યા દેહુ મોહિં, હરહુ કલેશ વિકાર.

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપિસ તિહૂં લોક ઉજાગર.

રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા, અંજની પુત્ર પવન સુત નામા.

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી, કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી.

કંચન વરણ વિરાજ સુબેસા, કનન કુંડલ કુંચિત કેસા.

હાથ વજ્ર ઔર ધ્વજા વિરાજે, કાંધે મૂંજ જનેહુ સાજે.

શંકર સુવન કેસરી નંદન, તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન.

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર, રામ કાજ કરિબે કો આતુર.

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા, રામ લખન સીતા મન બસિયા.

સુખ્ષ્મ રૂપ ધરી સીયહિ દિખાવા, વિકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા.

ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંઘારે, રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે.

લાય સજીવન લખન જીયાયે, શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉર લાયે.

રઘુપતિ કિંહી બહુત બડાઈ, તું મમ પ્રિય ભરત હી સમ ભાઈ.

સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવે, અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે.

સંકડિક બ્રહ્માદિ મુનીસા, નારદ સારદ સહિત અહીસા.

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે, કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે.

તું ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા, રામ મિલાયે રાજપદ દીન્હા.

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના, લંકેશ્વર ભયે સુબ જગ જાના.

યુગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાનુ, લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ.

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી, જલધિ લાંઘી ગએ અચરજ નાહી.

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હારે તેતે.

રામ દુઆરે તુમ રખવારે, હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે.

સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરણા, તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના.

આપન તેજ સમહારો આપૈ, તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ.

ભૂત પિસાચ નિકટ નહિ આવૈ, મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ.

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમત વીરા.

સંકટ તેં હનુમાન છુડાવૈ, મન ક્રમ બચન ધ્યાન જો લાવૈ.

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા.

ઔર મનોરથ જો કોઇ લાવૈ, સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવૈ.

ચારોં યુગ પરતાપ તુમ્હારા, હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા.

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે, અસુર નિકંદન રામ દુલારે.

અષ્ટસિદ્ધિ નૌનિધિ કે દાતા, અસ બર દીન જાનુ માતા.

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા, સદા રહો રઘુપતિ કી દાસા.

Conclusion: આ બ્લોગ પોસ્ટમાં અમે આપેલ છે હનુમાન ચાલીસાનું ગુજરાતી ભજન. આ ભજન તમારે હનુમાન દેવને આરાધના કરવામાં મદદ કરશે. હનુમાન ચાલીસાની પાઠ કરીને માનસિક શાંતિ, બળ, સ્થિરતા અને ઉત્કૃષ્ટતાને મળે છે. આ ભજનનો સ્મરણ કરીને તમે હનુમાનજીની કૃપાથી સંકટોથી મુક્તિ પામી શકો છો.

Shree Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati | Shri Hanuman Chalisa Lyrics Gujarati

દોહા

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ |
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ||

બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર |
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ||

ધ્યાનમ

ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ |
રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ ||

યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ |
ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ ||

ચૌપાઈ

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર |
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 ||

રામદૂત અતુલિત બલધામા |
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 ||

મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી |
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||3 ||

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા |
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 ||

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ |
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5||

શંકર સુવન કેસરી નન્દન |
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન || 6 ||

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર |
રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા |
રામલખન સીતા મન બસિયા || 8 ||

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા |
વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 ||

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે |
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે || 10 ||

લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે || 11 ||

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી |
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાયી || 12 ||

સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ |
અસ કહિ શ્રીપતિ કણ્ઠ લગાવૈ || 13 ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા |
નારદ શારદ સહિત અહીશા || 14 ||

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે || 15 ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા |
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા || 16 ||

તુમ્હરો મન્ત્ર વિભીષણ માના |
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના || 17 ||

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ || 18 ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી || 19 ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે || 20 ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે || 21 ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા |
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના || 22 ||

આપન તેજ તુમ્હારો આપૈ |
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ || 23 ||

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ |
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ || 24 ||

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમત વીરા || 25 ||

સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ |
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ || 26 ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા || 27 ||

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ |
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ || 28 ||

ચારો યુગ પરિતાપ તુમ્હારા |
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા || 29 ||

સાધુ સન્ત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકન્દન રામ દુલારે || 30 ||

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા |
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા || 31 ||

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા |
સાદ રહો રઘુપતિ કે દાસા || 32 ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ |
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ || 33 ||

અંત કાલ રઘુવર પુરજાયી |
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી || 34 ||

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી |
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી || 35 ||

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા || 36 ||

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી |
કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાયી || 37 ||

જો શત વાર પાઠ કર કોયી |
છૂટહિ બન્દિ મહા સુખ હોયી || 38 ||

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા || 39 ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા || 40 ||

દોહા

પવન તનય સઙ્કટ હરણ – મઙ્ગળ મૂરતિ રૂપ |

રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ ||

Leave a Comment